Ranking 使用者 Count Prev_Rank 更新
1 Michio MATSUYAMA 20 1
2 ribbon 17 2
3 Takuya Nishimoto 15 3
4 Hironori Kitagawa 11 4
5 Kazuhiro Fujieda 8 7 2
6 IWAMOTO Kouichi 8 6
7 earnie 7 13 6
8 SebastianDotNet 6 8
9 maya 6 5 4
10 川本優 (Suguru Kawamoto) 6 9 1
11 成瀬 4 11
12 Seiji Kaneko 3 12
13 Tatsuki Sugiura 3 10 3
14 Shuji Sado 2 24 10
15 ZR 2 16 1
16 Kazuki Maeda 2 15 1
17 kotaten_ch 2 14 3
18 jmckenna 2 17 1
19 d_tutuz 2 18 1
20 maruyo 1 31 11
21 Hori, Masaki 1 22 1
22 aminophen 1 27 5
23 bsm11 1 28 5
24 Keith Marshall 1 29 5
25 Hidehisa Akiyama 1 21 4
26 ISHIKAWA Mutsumi 1 20 6
27 TSUBAKIMOTO Hiroya 1 23 4
28 SODA Noriyuki 1 19 9
29 yknk 1 25 4
30 deskull 1 26 4
31 chadknudson 1 30 1