Filter RSS
專案歷史紀錄

2012-02-19
13:04
After X-TT Project
匿名
13:04
After X-TT Project
匿名
13:04
After X-TT Project
匿名
13:04
After X-TT Project
匿名
2010-02-21
19:13
After X-TT Project
2010-02-12
02:26
After X-TT Project
匿名
2009-07-09
16:04
After X-TT Project
[Project Settings] Public Info change
16:01
After X-TT Project
[Project Settings] Public Info change
2009-04-14
23:02
After X-TT Project
[CVS] New commit
2003-11-27
06:30
After X-TT Project
[Project Settings] Permissions for kisakosaki have been change
06:30
After X-TT Project
Joined the project
06:30
After X-TT Project
[Project Settings] Added User: kisakosaki
2003-10-22
2003-10-16
2003-10-14
2003-07-28
2003-06-03
2003-05-22
2003-05-01
2003-04-16
05:18
After X-TT Project
[Project Settings] Software Map has been changed