Download of vietnamgiapha-1.3.5.exe (vietnamgiapha-1.3.5.exe ( external link: SF.net): 5,053,679 bytes) will begin shortly. If not so, click link on the left.

檔案信息

檔案大小
5,053,679 bytes
MD5
c3885d7adf5e41659a6075e9bc2826a6

專案描述

Chương trình soạn thảo Gia phả miễn phí cho người Việt Nam. Có thể kết nối với Webiste Việt Nam Gia Phả (http://www.vietnamgiapha.com) để tải xuống gia phả để chỉnh sửa và tải lên trở lại.