Download of VietNamGiaPhaOfflineEditor1.3.4 (VietNamGiaPhaOfflineEditor1.3.4 ( external link: SF.net): 5,068,229 bytes) will begin shortly. If not so, click link on the left.

檔案信息

檔案大小
5,068,229 bytes
MD5
de2ebecffc741716ce5c27b0701844a7

專案描述

Chương trình soạn thảo Gia phả miễn phí cho người Việt Nam. Có thể kết nối với Webiste Việt Nam Gia Phả (http://www.vietnamgiapha.com) để tải xuống gia phả để chỉnh sửa và tải lên trở lại.