Download of HuongDanSuDung.doc (HuongDanSuDung.doc ( external link: SF.net): 53,248 bytes) will begin shortly. If not so, click link on the left.

檔案信息

檔案大小
53,248 bytes
MD5
12b97e0fddf58f87b4552ea145e7bf1f

專案描述

Chương trình soạn thảo Gia phả miễn phí cho người Việt Nam. Có thể kết nối với Webiste Việt Nam Gia Phả (http://www.vietnamgiapha.com) để tải xuống gia phả để chỉnh sửa và tải lên trở lại.